Home / 時事評論 / 搏擊會 / 16年08月08日| 搏擊會 視像版(主持: Raymond Lai, Donna, Chris Ng 嘉賓:劉慧卿)

16年08月08日| 搏擊會 視像版(主持: Raymond Lai, Donna, Chris Ng 嘉賓:劉慧卿)

第1節:劉慧卿的香港人故事 / 卿姐其實好玩得?
第2節:無線堅刻薄 / 敢言的幾個例子 / 獲商界讚許,插689有功
第3節:劉:選得嘅人要有班底 / 老董船頭驚鬼 / Bill Clinton : Martin, you are so soft! / 卿姐令盧偉國心花怒放?

直接下載:
fightclub160808a.m4a fightclub160808b.m4a fightclub160808c.m4a