Home / 生活 / 消閒 / 本草筋肉 / 17年03月05日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師、早晨)(嘉賓:助產士-Carol)

17年03月05日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師、早晨)(嘉賓:助產士-Carol)

第一節:咩係助產士, 平時要做啲乜?生仔係咪好多野搞?生仔又點痛法?
第二節:順產點解要割一刀. 產前房,產房和產後房搞啲乜. 初生嬰兒點照顧?

直接下載
herbmuscle170305a.m4a herbmuscle170305b.m4a


本草筋肉主持 中藥醫林 facebook page

Powered by WordPress Popup